Sluit

UBO-REGISTER - update!

Terug naar overzicht

Eerste boetes zijn een feit

Ondanks de meerdere uitstellen en herinneringsberichten van de FOD Financiën, blijven veel ondernemingen en verenigingen ingebreke omtrent het UBO-register. Zoals in het wetboek voorzien worden de wettelijke vertegenwoordigers rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk gesteld. Is je onderneming of vereniging nog niet in orde, maak er dan dringend werk van. 

 

De boete bedraag maar liefst 500,00 euro per bestuurder!

 

Hieronder vindt je nogmaals de nodige toelichting omtrent het UBO-register.

Wat en waarom?

In de strijd tegen het witwassen, de financiering van terrorisme en het beperktere gebruik van cash geld voert België het gebruik in van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels ‘Ultimate Benificial Owner, kortweg ‘UBO’ genoemd; hierna het “UBO-register”). 

De bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen, bij te houden en aan te vullen in het register.

Wie is een uiteindelijke begunstigde?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschilldende soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten die 
vergelijkbaar zijn met trusts. Voor elk van deze entiteiten zijn verschillende categoriën van uiteindelijke begunstigden voorzien.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 • De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten in deze vennootschap houdt / houden. 
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft / hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 • Bij gebrek aan aangeduide personen volgens de 2 bovenstaande categoriën, de natuurlijke persoon of personen die behoort / behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 • De leden van de raad van bestuur;
 • De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • De personen belast met het dagelijks bestuur;
 • De stichters van een stichting;
 • De natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting bestaat;
 • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 • De oprichter;
 • De trustee(s);
 • De eventuele protector;
 • De begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de de trust werd opgericht of werkzaam is;
 • Elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Aanvullende begrippen

Rechtstreekse uiteindelijke begunstigde

Een “rechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die de rechtstreekse eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit.

Onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde

Een “onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die via één of meerdere juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit (bijvoorbeeld via een holdingvennootschap).

Wat meedelen?

Van elk van de uiteindelijke begunstigden (van vennootschappen) dienen volgende informatie meegeven te worden:

 • de naam;
 • de (eerste) voornaamde geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • land van verblijf;
 • volledig verblijfadres;
 • datum waarop hij / zij uiteindelijke begunstigde is geworden
 • nationaal nummer;
 • of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse begunstigde;
 • omvang van het uiteindelijk belang:

                      - het percentage van de aandelen bij rechtstreekse uiteindelijke begunstigden
                      - de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten bij onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden

Nazicht en opvolging

De ingevoerde informatie in het UBO-register dient ten minste jaarlijks geverifieerd te worden. Wijzigingen gedurende het jaar dienen binnen een termijn van een maand na de wijziging doorgevoerd te worden. 

Mandataris aanwijzen

Doe je dit liever niet zelf, dan kan je een mandaat geven aan je accountant. Indien u wenst Another Vision hiertoe te mandateren, verzoeken wij u om een mail te sturen naar gregory@anothervision.be.

Nadien wordt u gecontacteerd om het mandaat (of de mandaten bij meerdere aandeelhouders / bestuurders) te activeren via uw EID met bijhorende pincode. Tevens verzoeken wij u om het aandelenregister van uw vennootschap(pen) voor te leggen.

Bent u reeds overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

489

Linkedin connecties

103

Instagram volgers

19

Nieuwsberichten